Uitvoeren van onderzoek

Kennisveiligheid

Bij kennisveiligheid gaat het in de eerste plaats om het voorkomen van ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie. Van ongewenste overdracht is sprake als onze nationale veiligheid in het geding komt. Kennisveiligheid richt zich daarnaast op heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door andere staten. Die inmenging brengt de academische vrijheid en sociale veiligheid in gevaar. Kennisveiligheid gaat verder over ethische kwesties die een rol kunnen spelen bij samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren. 

Verschillende statelijke actoren zijn ook in Nederland actief op zoek naar kennis en technologie. Internationale samenwerking kan dan vragen oproepen. Vragen die te maken hebben met ongewenste overdracht van kennis, met ethische kwesties zoals misbruik van onderzoeksresultaten of heimelijke beïnvloeding in het land van de partner.  

Misschien wil je weten bij welke sectoren je extra waakzaam moet zijn met internationale samenwerking. Of hoe je een inschatting kunt maken van het risicoprofiel van een land, of waar je rekening mee moet houden tijdens werving en selectie van nieuwe medewerkers. 

Via de coördinator Kennisveiligheid kun je een adviesaanvraag indienen bij het landelijke Loket Kennisveiligheid. Dit loket is een dienst van de Rijksoverheid om ervoor te zorgen dat internationale samenwerking veilig kan plaatsvinden, met een goede balans tussen kansen en risico’s en respect voor academische waarden. Het Loket Kennisveiligheid heeft veel expertise op dit gebied en adviseert graag over dit soort vraagstukken. Zo kunnen we weloverwogen beslissingen nemen en maatregelen treffen om de weerbaarheid te vergroten.

Meer informatie vind je op Eén HU.

Switch to English English
× App de balie