Onderzoekers

Wetenschappelijke integriteit

Onderzoek moet niet alleen methodologisch goed uitgevoerd worden maar ook ethisch goed: integer. In de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI) wordt dit toegelicht aan de hand van 5 waarden: onderzoek moet eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoord gebeuren. Deze gedragscode geldt voor al het onderzoek uitgevoerd aan universiteiten en hbo’s. Als onderzoeker wordt je geacht te werken volgens de normen van deze code. Bekijk daarvoor hoofdstuk 3 uit de gedragscode.

Hogeschool Utrecht heeft een Ethische Commissie Onderzoek (ECO). Deze commissie geeft advies over ethische kwesties ten aanzien van je onderzoeksvoorstel. Denk aan voorkomen van negatieve gevolgen van het onderzoek voor respondenten en bescherming van hun privacy. De Commissie bestaat uit twee ‘kamers’, een voor het gezondheidsdomein (ECO-GD) en een voor de andere domeinen van de HU. De laatste heet Ethische Commissie Onderzoek Sociaal Domein (ECO-SD). De kamer voor het gezondheidsdomein heeft een extra taak. Onderzoek op het gebied van gezondheid moet in sommige gevallen getoetst worden door een Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC), verbonden aan bijvoorbeeld het UMCU. De ECO-GD kan je helpen om te beoordelen of dit voor jouw onderzoek het geval is. Bij deze commissie kun je advies vragen over mensgebonden onderzoek, bijvoorbeeld wanneer je twijfelt of jouw onderzoek WMO-plichtig is of niet en dus medisch ethisch getoetst moet worden of niet. Neem hiervoor contact op met Tim Idzenga, secretaris van deze kamer. De secretaris van de ECO-SD is Louis Logister.
Ook kun je bij hen terecht als er binnen je management- of docententeam behoefte is aan verdere toelichting omtrent wetenschappelijke integriteit.

Wat betreft onafhankelijkheid geldt dat in de HR selfservice een tegel opgenomen is (onder persoonsgegevens) waarin je je nevenwerkzaamheden moet melden bij je manager.

Er is een reglement Klachtenprocedure Wetenschappelijke Integriteit opgesteld ten behoeve van het instellen van een klachtencommissie wetenschappelijke integriteit. Hierin staat ook de benoeming van de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit beschreven.
Er is een geschikte kandidaat gevonden voor de functie van vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit in de persoon van Anneke Menger. Anneke is voormalig HU-lector en kent de HU goed. Zij beschikt over ruime ervaring in onderzoek en onderwijs en weet hoe te handelen in geval van belangentegenstellingen.
Voor de functies van leden van de klachtencommissie wetenschappelijke integriteit zijn Rob Gründemann en Raymond Slot benoemd. Rob is nog verbonden aan de HU. Hij beschikt over ruime ervaring in onderzoek en onderwijs binnen en buiten de HU. Raymond Slot is oud-lector van de HU. Beiden hebben kennis van wetenschappelijke integriteit en genieten een onbesproken onderwijs- en onderzoeksreputatie.
Voor meer informatie, zie ook de website.

Heb je vragen met betrekking tot wetenschappelijke integriteit? Mail dan naar: onderzoeksintegriteit@hu.nl.

Switch to English English
× App de balie