Websites

Een selectie van de belangrijkste websites voor dit vakgebied.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Academische collecties

  Website met de collecties en voorwerpen van verschillende universiteiten, o.a. de TUDelft. In de collectie Sluyterman vind je bijvoorbeeld een collectie voorwerpen, door verschillende docenten bijeengebracht ten behoeve van het onderwijs in de kunstgeschiedenis, de decoratieve kunsten en het handtekenen.

 • Archined

  Architectuurplatform met informatie op het gebied van: architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. In dossiers zijn ArchiNed artikelen gebundeld rondom thema’s en gekoppeld aan relevante websites.

 • Architectenweb

  Website op het gebied van architectuur. Mogelijkheid tot zoeken in projecten op gebied van architectuur, stedenbouw, tuin- en landschap, tevens toegang tot digitaal magazine Architectenweb.

 • Atlas Leefomgeving

  Informatie van Rijk, provincies en gemeenten over de gezondheidsaspecten van de Nederlandse leefomgeving.

 • Beeldbank - Sipman

  Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met foto's en tekeningen, o.a. een complete serie tekeningen van de hand van Sipman van Molens.

 • Bodemdata

  Website van BIS (Bodemkundig Informatie Systeem) met basale bodemgegevens zoals bodemkaarten en thematische kaarten.

 • BOEi

  Organisatie die zich bezig houdt met herbestemmen van industrieel erfgoed. Met overzicht van projecten en (digitale) publicaties van BOEi.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Rapporten met statistieken en uitleg over maatschappelijke en economische onderwerpen. Zie bijv. onder thema Veiligheid en recht: Veiligheidsmonitor, een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Of ga direct naar de cijfers in Statline

 • Centrum Ondergronds Bouwen

  Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik. Uitgebreide kennisbank met (digitale) publicaties van COB, Rijkswaterstaat en participanten.

 • Coastal and River Engineering Support System (CRESS)

  Veel voorkomende formules op waterbouwkundig gebied.

 • Compendium voor de leefomgeving

  Feiten en cijfers op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

 • CROW

  Kenniscentrum voor verkeer-, vervoer en infrastructuur, informatie over ontwerp, aanleg en beheer van wegen en verkeers- en vervoersvoorzieningen. Met bibliotheek van kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV.
  Toegang tot enkele full text publicaties rondom thema Verkeer & Vervoer via databank CROW online kennismodules.

 • Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren – Monumenten in Nederland

  De reeks Monumenten in Nederland, digitale versies.

 • Dinoloket

  Biedt toegang tot de gratis DINO database met daarin gegevens over de Nederlandse ondergrond: geologisch en archeologisch booronderzoek, sondeer-, geo-elektrisch-, waterbodem en grondwateronderzoek. Bevat tevens ondergrondmodellen.

 • Docomomo

  Stichting Docomomo bevordert kennis van en waardering voor het Nieuwe Bouwen in Nederland, met aandacht voor architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw op dit gebied. Publicaties zijn te downloaden van de site.

 • Ecotopenatlas

  Ecotopenatlas van zoete Rijkswateren, met behulp van de mapviewer kan je zelf kaartlagen in de vorm van ecotopen toevoegen.

 • EIB

  Website van het Economisch Instituut voor de Bouw, informatie op het gebied van bouwen en wonen. De EIB rapporten zijn gedeeltelijk als PDF, vrij beschikbaar.

 • Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW)

  Kennisinstituut op het terrein van waterveiligheid. ENW publicaties zijn vrij te downloaden.

 • GeoNet

  Informatie over geotechniek, incl. zoekmachine. Deze doorzoekt GeoNet en websites van verwante kennis- en onderzoeksinstituten.

 • Historische topografische kaart

  Verwijzing naar de historische kaarten beschikbaar via het Kadaster, niet online, wel te bestellen. Bladwijzers zijn vrij te raadplegen.

 • InfoMil

  Betrouwbare informatie over technische, juridische en procedurele kanten van milieubeleid. De meeste van de InfoMil publicaties zijn ook digitaal toegankelijk.

 • Kennis- en projectenbank Herbestemming

  Informatie over herbestemming van gebouwen is opgenomen in deze kennis- en projectenbank n.a.v. afgerond Nationaal Programma Herbestemming dat vanuit Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed gelopen heeft t/m januari 2015.

 • Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen

  Selectie uit de kwaliteitsgids over de ontstaansgeschiedenis en kernkwaliteiten van zes Utrechtse landschappen, deze zijn als downloads beschikbaar.

 • Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

  Ook wel genoemd: Leidraad SE.
  Via deze site is de 3e en digitale versie van de Leidraad Systems Engineering beschikbaar met daarin theorie, praktijk, ideeën en ervaringen.

 • Mitros

  Informatie over de Woningcorporatie, woonomgeving en woningen, met nieuws over wijkvernieuwing en andere projecten in Utrecht (o.a. Ondiep) en Nieuwegein.

 • Monumententoezicht

  Hulpmiddel welke ondersteunt bij het toezicht op monumenten, ontwikkeld door ERM (Erkende Restauratiekwaliteit Monumenten).

 • Nationaal GeoRegister (NGR)

  Geo-informatie van Nederland.

 • Nationaal Renovatieplatform

  Informatie over herontwikkeling en gebiedstransformatie van de bestaande gebouwde omgeving.

 • Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten

  Website van brancheorganisatie, tevens kenniscentrum. Voor informatie en advies over kozijnen, trappen, buitendeuren, binnendeuren en daken. Met downloads en de digitale versie van de KVT – Kwaliteit van Houten Gevelelementen.

 • Opentopo

  Een site met recente topografische kaarten op verschillende schalen. Dit kaartmateriaal mag vrij gebruikt worden, met bronvermelding.

 • Passivhaus Institut

  Onderzoeksinstituut op het gebied van passief bouwen, informatie over de principes, het ontwerp en het bouwen.

 • PDOK - Publieke Dienstverlening Op de Kaart

  Digitale geo-informatie van de Nederlandse overheid, met opvraagbare dataservices en bestanden.

 • Platform 31

  Kennisinstituut over stad en regio, met nieuws, informatie en publicaties over ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling. Sommige publicaties zijn als download verkrijgbaar. Platform 31 en de HU onderhouden gezamenlijk het Kennisdossier Schulden en Armoede.

 • Provinciaal GeoRegister (PGR)

  Provinciale geo-informatie digitaal beschikbaar.

 • Provinciale cultuurhistorische waardenkaarten

  Links naar cultuurhistorische informatiekaarten per provincie, met daarop belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren.

 • Referentienetwerk Erfgoed – Erfgoedsuite Partnercontent

  Materiaal van het Groninger molenhuis zoals dat is geplaatst in de erfgoedsuite, in relatie tot molen onderdelen en rijksmonumentale molens met links naar molentypes, functies en onderdelen.

 • Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

  Website met informatie over de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit op het gebied van bodem- en waterbodembeheer.

 • Rijksdienst voor cultureel erfgoed

  Kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap, met als doel het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Praktische toepasbare kennis over o.a. rijksmonumenten, de restauratie en het onderhoud daarvan, en over cultuur historische landschappen.

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Informatie op het gebied van volksgezondheid, natuur en milieu. Biedt actueel overzicht van rapporten en tijdschriftartikelen.

 • Rijkswaterstaat Leefomgeving

  Kennis op het gebied van milieu en leefomgeving zoals afvalbeheer, bodem, ondergrond en wet-en regelgeving.

 • Rioned

  Alles over inzameling en transport van afvalwater, het riool en de werking ervan. Zie ook: digitale versie van de
  Leidraad Riolering (gratis aanmelden voor studenten en medewerkers van de HU d.m.v. aanmeldprocedure. Gebruik bij aanmelding je HU e-mail account. Na aanmelden en inloggen vind je de Leidraad Riolering onder Producten.)

 • Risico’s van stoffen

  Informatiesite van het RIVM met factsheets over Prioritaire stoffen (stoffen die door de overheid met voorrang worden aangepakt omdat zij zeer gevaarlijk zijn).

 • Sabine

  De online bibliografie van stad en provincie Utrecht, met boeken, tijdschriftartikelen, periodieken, DVD’s, rapporten en scripties over bv. geschiedenis, kunst, muziek, letterkunde, sociologie, planologie, onderwijs, milieu, geografie, enz. Te gebruiken voor achtergrond informatie over de cultuurhistorie en monumenten van Utrecht.

 • SIKB - Instrumenten voor eenvoudiger en beter bodembeheer

  Kennisinstituut over (water)bodembeheer en archeologie, met specifieke onderwerpsdossiers, full tekst (beoordelings)richtlijnen, protocollen en andere downloads.

 • Sipman

  Tekening van Sipman, met aanduiding van de onderdelen van de wip poldermolen.

 • Soilpedia

  Wiki met kennis op het gebied van de ondergrond en de ontwikkeling daarvan, adhv. actuele thema's.

 • Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)

  Kenniscentrum van regionale waterbeheerders, via bibliotheek zijn diverse publicaties op gebied van waterbeheer te downloaden.

 • TNO

  Onderzoeksorganisatie gericht op innovatie, transitie en verandering op de thema’s: industrie, gezond leven, veiligheid & defensie, leefomgeving (sustainability, smart cities) en energie (sustainable energy, geo energy).

 • Topotijdreis

  Een app van het Kadaster met kaartmateriaal van 1815 tot 2015, tgv. 200 jarig bestaan van de Topografische Dienst/Kadaster. NB. deze site is na 2015 niet meer bijgewerkt.

 • Virtual Knowledge Centres TUDelft : Civil Engineering

  Overzicht van bronnen op civiel technisch gebied, o.a. nieuwe aanwinsten, (elektronische) tijdschriften, databases, naslagwerken, internetbronnen, publicaties en onderzoeksresultaten.

 • Watergegevens Rijkswaterstaat

  Actuele watergegevens van Rijkswaterstaat, zoals waterstanden, stroomsnelheden, golfhoogtes en windsnelheden.

 • WistUdata – Buurtmonitor Utrecht

  Cijfers van de Gemeente Utrecht over stad, wijk, buurt.