Websites

Een selectie van de belangrijkste websites voor dit vakgebied.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Arbeidsinspectie

  De Arbeidsinspectie is een handhavings- en uitvoeringsorganisatie van het ministerievan Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • Campbell Collaboration

  Zij doet voor de sociale wetenschappen hetzelfde als de Cochrane collaboration doet voor de medische wetenschap. Zij filteren onderzoek op kwaliteit en sturen aan op het uitvoeren van overkoepelende analyses op wat wereldwijd onderzocht is. Publicaties vanuit de Campbell collaboration zijn daardoor heel informatief en gezaghebbend. Je kunt gericht zoeken op onderwerpen met betrekking op criminaliteit en sociale veiligheid.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Rapporten met statistieken en uitleg over maatschappelijke en economische onderwerpen. Zie bijv. onder thema Veiligheid en recht: Veiligheidsmonitor, een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Of ga direct naar de cijfers in Statline

 • Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV)

  Informatie over het CIV en over voetbalvandalisme.

 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  Hét centrum voor private en publieke partners op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. Zij bevordert, ondersteunt en stimuleert publiek-private en publiek-publieke samenwerkingsprojecten en het zorgt voor het overdragen van informatie, kennis en ervaring naar actoren in het veld. Platform Secondant, voorheen tijdschrift Secondant, is te vinden op: http://www.ccv-secondant.nl/.

 • College bescherming persoonsgegevens (CBP)

  Het CBP houdt toezicht op de naleving en toepassing van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen en heeft verder een aantal andere taken zoals advisering, voorlichting en deelname aan Europese en internationale werkgroepen. Op deze site o.a. nieuwsberichten en themadossiers.

 • CROW

  Kenniscentrum voor verkeer-, vervoer en infrastructuur, informatie over ontwerp, aanleg en beheer van wegen en verkeers- en vervoersvoorzieningen. Met bibliotheek van kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV.
  Toegang tot enkele full text publicaties rondom thema Verkeer & Vervoer via databank CROW online kennismodules.

 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Deze dienst voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Zie thema’s, cijfers en publicaties en informatie over samenwerken in de keten.

 • DSP

  Onderzoeks en adviesbureau DSP doet onderzoek op diverse maatschappelijke terreinen, waaronder criminaliteit en veiligheid. Waar mogelijk delen zij hun onderzoeksrapporten.

 • EFP

  Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) is een landelijk kenniscentrum op het vakgebied van de forensische psychiatrie; het bevordert onderzoek en kennisontwikkeling en heeft als doel transparantie en kwaliteitsverbetering op het gebied van de behandeling van patiënten en het onderzoek naar effectieve behandelingen.

 • ENISA

  Site van European Network and Information Security Agency, een organisatie die op Europees niveau de samenwerking in en kwaliteit van netwerk- en informatiebeveiliging wil bevorderen.

 • Europese Commissie

  Site van het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Hier kun je terecht met vragen over (het beleid van) de Europese Unie en voor actuele nieuwsberichten over allerlei EU onderwerpen. De informatie is verdeeld over twee tabs, die je bovenin vindt: ‘Commissarissen en prioriteiten’ en ‘Beleid, informatie en diensten’.

 • GGD-GHOR Kennisnet

  Site over Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Er is een gedeelte met openbaar toegankelijke informatie. Op het besloten deel voor professionals moet je inloggen. Registeren hiervoor is gratis.

 • Huiselijkgeweld

  Ministerie van Justitie en Movisie (beheerder).
  Site met informatie, publicaties, links e.d. over geweld in de thuissituatie (diverse thema's w.o. seksueel kindermisbruik). De site is bedoeld voor iedereen die er mee te maken heeft, inclusief de daders.

 • IMPACT Europe

  Dit is een tool waarmee professionals interventies tegen radicalisering kunnen evalueren. De tool is ontwikkeld in samenwerking met het HU-lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. De site biedt o.a. een interventie databank en lessons learned. Bekijk ook de quick guide van de toolkit.

 • Instituut Fysieke Veiligheid

  Infopunt Veiligheid is een subsite van het Instituut voor Fysieke Veiligheid (voorheen NIFV) met daarop belangrijke dossiers en kennispublicaties op het gebied van fysieke veiligheid. Deze info is via de hoofdsite www.ifv.nl slecht vindbaar.

 • International Centre for Counter-Terrorism

  Een samenwerkingsverband van Asser Instituut, Instituut Clingendael en Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. ICCT is een onafhankelijk centrum dat adviseert en onderzoek doet op het gebied van terrorismebestrijding. Het richt zich zowel op preventie als op de juridische aspecten.

 • Intraval

  Onafhankelijk bureau dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het onderzoek is gericht op maatschappelijke vraagstukken die op korte termijn een duidelijk antwoord vragen.O.a. op het gebied van leefbaarheid.

 • Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM)

  Zij is onderdeel van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, maakt analyses van mobiliteit en mobiliteitsbeleid. Veel online publicaties.

 • Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)

  (voorheen WMO-werkplaats)
  De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale kennisinfrastructuren. Zij werken aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening in een regio. Thema’s zijn o.a.: interdisciplinaire samenwerking in wijkteams, burgerinitiatieven en strategisch sociaal beleid en bestuur. Gemeenten spelen hier een actieve rol in. De Werkplaatsen doen onderzoek, werken aan 'kennis op maat' en verzorgen scholing en coaching. De Utrechtse Werkplaats Sociaal Domein Utrecht heet kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). Dit platform is een voortzetting van de Wmo-werkplaats Utrecht.

 • Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV)

  Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer ondersteunt decentrale overheden bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeer- en vervoersbeleid.

 • LSA Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners

  Onafhankelijk landelijk platform van bewoners die samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Het bewonersplatform wil de betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid in hun wijk vergroten en de positie van bewoners als samenwerkingspartner en initiatiefnemer versterken.

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Site van Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Veel online publicaties.

 • Ministerie van SOZAWE

  Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Haar taak is het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.
  Zie ook de websites van de Diensten en instellingen van dit Ministerie, zoals het Agentschap SZW (subsidies ESF), de Inspectie SZW (arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid) en het gemeenteloket (ondersteuning lokale uitvoering werk en inkomen).

 • Ministerie van VWS

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze databank zijn nieuwsberichten, kamerstukken, speeches en documenten te vinden.

 • Ministerie Veiligheid en Justitie

  Het ministerie bestaat uit verschillende onderdelen (diensten en instellingen), die elk hun eigen taken hebben. Tip: zie het magazine Djizien.nl voor ontwikkelingen en cijfers van het DJI.

 • Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Site van het Ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zie o.a. de thema's Politie, Brandweer, Terrorisme, Crisisbeheersing etc.

 • MOVISIE

  MOVISIE is een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Bij hun onderzoek en advies staan de kracht en de onderlinge verbinding van burgers centraal. Thema’s: Leefbaarheid; Diversiteit en participatie; Kwetsbare groepen; Huiselijk en seksueel geweld; Vrijwillige inzet en mantelzorg; Mens en organisatie. Zie ook hun relatiekrant Movisies .

 • Multiculturele Buurt

  Dit is een project van Movisie (voorheen NIZW) en het Juliana Welzijn Fonds. Het biedt informatie aan buurthuizen en dienstencentra voor de opbouw van een multiculturele samenleving. o.a. projectbank met praktijkvoorbeelden.

 • Nationaal Centrum voor Preventie

  NCP Certificatie is in Nederland het certificatie-instituut op het gebied van inbraakpreventie en brandveiligheid.

 • Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

  In Nederland zijn ongeveer twintig instanties betrokken bij terrorismebestrijding. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is aangesteld om de samenwerking tussen al deze instanties te verbeteren.

 • Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde

  Site van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde. Met o.a. inhoudsopgave en pdf bestanden van NVVK info, jurisprudentie en links.

 • NEN

  In de Normshop kun je gemakkelijk alle Nederlandse, Nederlands aanvaarde, Europese en internationale normen en informatieproducten van NEN opzoeken.
  Toegang tot NEN-normen via NEN Connect.

 • NICIS Institute

  Het doel van Nicis is om wetenschappelijke kennis te verbinden met steden, departementen en andere partijen. Met deze verbinding willen zij op een innovatieve manier de economische en sociale kracht van steden en stedelijke regio's vergroten.

 • NSCR

  Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoeksinstituut dat zich toelegt op fundamenteel wetenschappelijk onderzoek op het gebied van criminaliteit en rechtshandhaving

 • NVBR

  Nederlandse Vereniging voor brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Diverse publicaties over brandweer en rampenbestrijding.

 • Onderzoeksraad Voor Veiligheid

  Zij is gericht op het verbeteren van de veiligheid in Nederland en kijkt daarbij vooral naar die situaties waarbij burgers voor hun veiligheid afhankelijk zijn van de overheid, bedrijven of instellingen. De Raad is vooral gebonden en trekt lessen op basis van onderzoek naar deze voorvallen.

 • Openbaar Ministerie

  Algemene informatie over het OM. Ook geeft het toegang tot persberichten, rapporten, richtlijnen, diverse dossiers over actuele onderwerpen en strafzaken. Het OM geeft het relatiemagazine 'Opportuun' uit.

 • OSCE/OVSE

  Site van OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) / OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) met veel digitale publicaties.

 • Parlement en Politiek

  Deze website informeert uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel. De site is een initiatief van het Parlementair documentatiecentrum van de universiteit Leiden.

 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Zij verricht onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd. Het PBL werkt vanuit een integrale aanpak.

 • Platform Internetveiligheid

  Site van ECP-EPN. Het platform stelt zich ten doel een structurele bijdrage te leveren aan het verbeteren van de internetveiligheid voor de consument/internetgebruiker. Het richt zich op strategische onderwerpen in relatie tot internetveiligheid en streeft naar een agenderende en voorbeeldfunctie door maatschappelijke trends te signaleren en te vertalen naar concrete initiatieven.

 • Platform O (platformoverheid.nl)

  Online platform opgezet door VOM, VGS, VB en IKPOB waarop wetenschappers, experts en mensen die werkzaam zijn in het openbaar bestuur hun kennis en ervaring kunnen delen.

 • Politie.nl

  Site van de politie met daarop informatie over diverse onderwerpen rondom criminaliteit en veiligheid.

 • Postbus 51

  Publieksvoorlichting voor de gehele rijksoverheid.

 • Raad van de Europese Unie

  De Raad is het voornaamste besluitvormende orgaan van de Europese Unie. Zij vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. De Raad wordt voor een periode van zes maanden bij toerbeurt door de verschillende lidstaten voorgezeten.

 • Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ)

  Als onafhankelijk adviserend en toetsend orgaan ondersteunt de Raad de overheid in zijn verantwoordelijkheid voor de zorg voor justitiabelen en jeugdigen. Op deze site o.a. online adviezen.

 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Site van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (voorheen Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling RMO).
  Adviesorgaan van de Nederlandse regering dat gevraagd en ongevraagd advise uitbrengt over uiteenlopende maatschappelijke kwesties.

 • Regering.nl

  Pagina van de Nederlandse regering.

 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

  Informatie op het gebied van volksgezondheid, natuur en milieu. Biedt actueel overzicht van rapporten en tijdschriftartikelen.

 • Rijksoverheid

  Informatie van de overheid voor burgers, ingedeeld naar onderwerp, ministerie en regeringsonderdelen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Rechtspraak en geschiloplossing, Straffen en maatregelen, Tbs, uitleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en AWBZ en het combineren van wonen en zorg.

 • Risicokaart

  Site van lokale overheden om burgers te informeren over mogelijke risico's in hun leefomgeving.

 • Sabine

  De online bibliografie van stad en provincie Utrecht, met boeken, tijdschriftartikelen, periodieken, DVD’s, rapporten en scripties over bv. geschiedenis, kunst, muziek, letterkunde, sociologie, planologie, onderwijs, milieu, geografie, enz. Te gebruiken voor achtergrond informatie over de cultuurhistorie en monumenten van Utrecht.

 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet.

 • Sociale Staat van Nederland (SSN)

  Sociaal en Cultureel Planbureau
  De Sociale Staat van Nederland (SSN) biedt een systematische beschrijving en analyse van de levensomstandigheden van de Nederlandse bevolking over een periode van ongeveer tien jaar. Onderwerpen zijn: inkomen, arbeid, onderwijs, gezondheid, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, criminaliteit, wonen en woonomgeving. Ook worden gegevens gepresenteerd die betrekking hebben op de publieke opinie over politiek en overheid.

 • Stedelijke vernieuwing startpagina

  Startpagina voor alles op het gebied van stedelijke vernieuwing, sociale veiligheid en stadsproblematiek. De sites Grotestedenbeleid en Kenniscentrum Grote Steden zijn hieronder te vinden en dus niet langer apart in dit overzicht opgenomen.

 • Stichting Maatschappij en Veiligheid

  De Stichting (voorheen SMVP) is opgericht als een onafhankelijke organisatie die meedenkt over veiligheidsvraagstukken binnen de samenleving. Zij houdt zich bezig met problemen die in de maatschappij belangrijk worden gevonden bij zowel bedrijfsleven, non-profitorganisaties als burgers en overheid.

 • SWOV

  Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is de taak van de SWOV met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

 • Veiligheidshuizen

  Samenwerkingsverband van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Veiligheid begint bij Voorkomen. In een Veiligheidshuis werken verschillende (welzijns)instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

 • Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Deze vereniging heeft een informatieve site over verschillende beleidsterreinen. Zij behartigt de belangen van lokale bestuurders.

 • Wegwijzer Jeugd en Veiligheid

  Informatie over en inzicht in sturingsinstrumenten, aanpakken en methodieken op het gebied van jeugd en veiligheid.

 • Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)

  Het doel van de WRR is de regering te adviseren over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Site bevat rapporten en verkenningen. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

 • Wetten van de Overheid

  Speciaal onderdeel van overheid.nl waar alle wetten van de overheid te vinden zijn.

 • WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)

  Het WODC is een wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum op het gebied van Justitie en Veiligheid. Je vind hier veel onderzoeksrapporten, kijk bijvoorbeeld bij Onderwerpen of bij Trefwoord ABC.

 • Zinloosgeweld

  Site van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld.