Websites

Een selectie van de belangrijkste websites voor dit vakgebied.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Artcyclopedia

  Amerikaanse kunst site met encyclopedie van kunstenaars, musea en kunstwerken.

 • ArtIndex

  Databank met informatie over beeldende kunst, vormgeving en architectuur.

 • Artlex Visual Arts Dictionary

  Michael Delahunt
  Engelstalige site met verklaring van alle mogelijke termen uit de beeldende kunst. Naast kunsthistorische termen ook uitleg over het gebruik van technieken en diverse materialen e.d. Vooral deze praktische invalshoek maakt deze site bijzonder.

 • ArtTube

  Site van Museum Booijmans Van Beuningen met video’s over kunst en design. Op ArtTube staan video’s die te maken hebben met het museum en zijn collectie. Om het hele aanbod te kunnen gebruiken moet je je wel als gebruiker aanmelden en inloggen. Dit is gratis.

 • Augeo magazine

  Online tijdschrift over veilig opgroeien, in eerste instantie bedoeld voor professionals die met kinderen of ouders werken.
  Augeo bevat opiniërende bijdragen, ervaringsverhalen, interviews en columns om de discussie over en maatschappelijke betrokkenheid bij kindermishandeling op gang te brengen. Maar in het blad staan ook artikelen over beleidsontwikkelingen en wetenschappelijk onderzoek en voorbeelden van good practices

 • Beeld en geluid

  Verzamelt, conserveert en stelt het audiovisueel erfgoed ter beschikking. De collecties - uniek qua omvang en variëteit - geven een verbluffend beeld van de geschiedenis van Nederland en de geschiedenis van de media. Van 1896 tot de dag van vandaag. Deze collecties zijn open access. De HU heeft ook een abonnement op de databank Academia van Beeld en Geluid.

 • Beroepsvereniging van Muziektherapeuten

  Beroepsvereniging van Muziektherapeuten in Vlaanderen.

 • Boekmanstichting

  Boekmanstichting Kunst en cultuur in beleid en praktijk. Onafhankelijke intermediair tussen belangstellenden en belanghebbenden uit openbaar bestuur, wetenschap en het culturele veld.

 • Canon Sociaal Werk

  Site die een historisch overzicht geeft van de belangrijkste initiatieven op het gebied van sociaal werk en sociaal beleid in Nederland.

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Rapporten met statistieken en uitleg over maatschappelijke en economische onderwerpen. Zie bijv. onder thema Veiligheid en recht: Veiligheidsmonitor, een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Of ga direct naar de cijfers in Statline

 • Cinema Context

  Zij is een samenwerkingsverband tussen o.a. de UVA, instituut voor Beeld en Geluid en het Filmmuseum. Het bestaat uit vier collecties van gegevens die informeren over de totstandkoming van een filmvoorstelling: films, bioscopen, personen en bedrijven. Met behulp van deze kerngegevens zijn netwerken en patronen in de filmcultuur te analyseren.

 • CK Plus

  Site met zoekmachine naar en informatie over CKV-activiteiten. Er is een gedeelte specifiek voor docenten.

 • Council of Europe : Youth

  Site van de Raad van Europa speciaal over jongeren.

 • Cultuurindex

  De Cultuurindex Nederland, een soort AEX-index voor cultuur, geeft belangrijke inzichten in consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector, en over maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur. De site is een initiatief van SCP en de Boekmanstichting.

 • Cultuursubsidie.nl

  Op deze website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de cultuurfondsen vind je de informatie over landelijk cultuurbeleid en alles rondom cultuursubsidie. Je vindt er naast nieuwe beleidstukken ook de oudere Cultuurnota's. Verder zijn er links naar wet- en regelgeving en cultuurgerelateerde organisaties.

 • Databank Theater Instituut Nederland (TIN)

  Deze databank bestaat uit drie delen: theaterproducties en voorstellingen, mediatheek en museumcollectie, adresgegevens.

 • De Correspondent

  Online journalistiek platform dat het dagelijks nieuws in een breder of ander perspectief wil plaatsen. Je kunt zowel een jaarabonnement als een abonnement per maand nemen.

 • Digibib JGZ

  De digitale bibliotheek van de JGZ Portal van Captize biedt diverse relevante documenten over jeugdzorg.

 • Duurzaam Toerisme

  Nationale Hogeschool voor Toerisme (NHTV)(beheerder)
  Site over duurzaam toerisme voor onderwijs en bedrijfsleven.

 • ECArTE

  Consortium van universiteiten met als doel het bevorderen van de Europese ontwikkeling van kunsttherapie.

 • European Enviromental Law

  Internationale site op het gebied van Europese milieuwetgeving.

 • Europese Commissie

  Site van het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Hier kun je terecht met vragen over (het beleid van) de Europese Unie en voor actuele nieuwsberichten over allerlei EU onderwerpen. De informatie is verdeeld over twee tabs, die je bovenin vindt: ‘Commissarissen en prioriteiten’ en ‘Beleid, informatie en diensten’.

 • Expertisecentrum Jeugdwelzijnswerk

  NJi (voorheen NIZW)
  Deze site geeft informatie die relevant is voor iedereen die op lokaal niveau werkt met en voor kinderen en jongeren.

 • Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning

  Op deze subsite van het NJI vind je wat opvoedingsondersteuning precies is en wie ouders ondersteunen en helpen bij de opvoeding. Ook de doelstellingen, zoals preventie van bijvoorbeeld schooluitval, komen aan de orde.

 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen

  De Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) is de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Verenigingen voor Beeldende Therapie, Danstherapie, Dramatherapie, Muziektherapie, Psychomotorische Therapie en Psychomotorische Kindertherapie. Bevat overzichtslijst Vaktherapeuten in Nederland.

 • Fonds voor Cultuurparticipatie

  Zij stimuleert de actieve deelname aan het culturele leven van inwoners van Nederland, in al hun diversiteit, ongeacht leeftijd, herkomst, opleiding en woonplaats. Op de site vind je informatie over verschillende subsidieregelingen. Onder het kopje 'over het fonds' vind je o.a. publicaties, beleidsplannen e.d.

 • Geheugen van Nederland

  Het nationale programma voor de digitalisering van het Nederlands cultureel erfgoed. Het programma wil de (verborgen) collecties van archieven, musea en bibliotheken digitaliseren en beschikbaar stellen op Internet. Het materiaal kan gedownload en hergebruikt worden, mits de bron vermeld wordt. Zelf bewerken van de afbeelding mag natuurlijk niet.

 • Google Arts & Culture

  Het Google Art project biedt een selectie uit de collecties van kunstmusea van over de hele wereld. Je kunt de afbeeldingen bekijken en delen met anderen. Bewerken kan uiteraard niet.

 • Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI)

  IMI adviseert overheden en bedrijven bij de ontwikkeling en implementatie van innovatieve projecten. Ze wil nieuwe verbindingen tot stand brengen tussen burgers, overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Hier toe organiseert zij interactieve projecten, beleidsverkenningen, digitale debatten en besluitvormingsprocessen.

 • Intraval

  Onafhankelijk bureau dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht. Het onderzoek is gericht op maatschappelijke vraagstukken die op korte termijn een duidelijk antwoord vragen.O.a. op het gebied van leefbaarheid.

 • K2

  Provinciale organisatie voor advisering en begeleiding op het gebied van jeugd en jeugdbeleid. Met een breed scala aan diensten en producten ondersteunen zij instellingen en overheden in jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang, jeugdzorg etc.

 • Kenniscentra HU

  De kenniscentra van de HU voeren onderzoek uit in nauwe samenwerking met het beroepsveld, zowel in de regionale, nationale en internationale arena. In de HU-kenniscentra bundelen de lectoren en kenniskringen hun krachten

 • Kenniscentrum Seksualiteit

  Informatieve site van de Rutgers-Nisso-groep over seksualiteit.

 • Kenniscentrum Sport

  Kenniscentrum Sport staat voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis over sport en bewegen. Deze kennis is van belang voor Gemeenten, buurtsportcoaches, partijen in de zorg, sportbonden en verenigingen, professionals en vrijwilligers, zodat zij meer rendement kunnen halen uit de inzet van sport en bewegen.
  Aandachtsgebieden o.a. Meedoen door sport, Waarde van sport en Veilig sporten.

 • Kennisplatform Integratie & Samenleving

  Dit Kennisplatform doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Op de site zijn veel full text publicaties te vinden. Kennisplatform Integratie & Samenleving is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie.

 • Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)

  (voorheen WMO-werkplaats)
  De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale kennisinfrastructuren. Zij werken aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening in een regio. Thema’s zijn o.a.: interdisciplinaire samenwerking in wijkteams, burgerinitiatieven en strategisch sociaal beleid en bestuur. Gemeenten spelen hier een actieve rol in. De Werkplaatsen doen onderzoek, werken aan 'kennis op maat' en verzorgen scholing en coaching. De Utrechtse Werkplaats Sociaal Domein Utrecht heet kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). Dit platform is een voortzetting van de Wmo-werkplaats Utrecht.

 • Kennisplein gehandicaptensector

  Portalsite met informatie die wordt verzorgd door diverse partners in de gehandicaptensector, o.a. Vilans, VNG, MEE Nederland.

 • KenVak

  Site van de Kenniskring KenVak, samenwerkingsverband van Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht en Saxion Hogeschool Enschede.

 • Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)

  (voorheen Cultuurnetwerk)
  Cultuurnetwerk Nederland en Kunstfactor gaan per 1 januari 2013 op in het nieuwe Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

 • Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW)

  Als SPH-er kun je naast andere psychosociaal werkenden, deelnemen aan de LVPW. Op de site vind je tevens een zoekmenu voor geregistreerde werkers op diverse gebieden.

 • Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

  De site van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, onderdeel van de faculteit Maatschappij en Recht van de HU, laat zien met welke partners in het werkveld praktijkgericht onderzoek wordt verricht, in het bijzonder op het vlak van Sport en Samenleving, samenlevingsopbouw en vraagstukken rondom het opgroeien en ontwikkelen van kinderen. Zowel studenten, professionals als (ervaren) onderzoekers zijn bij de onderzoeks- en innovatieprojecten betrokken.
  [Voorheen 'Lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling']

 • LPB platform voor wijkgericht werken

  Netwerkorganisatie van en voor professionals die werkzaam zijn in de wijkaanpak. Het hoofddoel van de site is kennisdelen.

 • LSA Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners

  Onafhankelijk landelijk platform van bewoners die samenwerken om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Het bewonersplatform wil de betrokkenheid van bewoners bij de leefbaarheid in hun wijk vergroten en de positie van bewoners als samenwerkingspartner en initiatiefnemer versterken.

 • Meertens Instituut

  Onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

 • Ministerie van OCen W

  Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen.
  Uitgebreid aanbod diverse links.

 • Ministerie van SOZAWE

  Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Haar taak is het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.
  Zie ook de websites van de Diensten en instellingen van dit Ministerie, zoals het Agentschap SZW (subsidies ESF), de Inspectie SZW (arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid) en het gemeenteloket (ondersteuning lokale uitvoering werk en inkomen).

 • Ministerie van VROM

  Site van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
  Persberichten, kamerstukken, discussieplatform en links.

 • Ministerie van VWS

  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze databank zijn nieuwsberichten, kamerstukken, speeches en documenten te vinden.

 • Ministerie voor Buitenlandse Zaken (BZ)

  Informatie en links op het gebied van internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.

 • Mira Media

  Zij zet zich in om minderheids- en achterstandsgroepen in de media zichtbaar te maken, een stem te geven en te voorkomen dat ze slachtoffer worden van de digitalisering van onze maatschappij.

 • Mister Motley

  Website rondom hedendaagse beeldende kunst. Elk tabblad (bijvoorbeeld Art & Everyday life) geeft vanuit een thema aandacht aan beeldende kunst. Onder Salon vind je online exposities en bij Radio interviews met kunstenaars.
  Mister Motley verscheen eerst op papier. Je vindt de afzonderlijke delen in de HU catalogus.

 • MOVISIE

  MOVISIE is een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Bij hun onderzoek en advies staan de kracht en de onderlinge verbinding van burgers centraal. Thema’s: Leefbaarheid; Diversiteit en participatie; Kwetsbare groepen; Huiselijk en seksueel geweld; Vrijwillige inzet en mantelzorg; Mens en organisatie. Zie ook hun relatiekrant Movisies .

 • Mulier Instituut

  Onafhankelijke en landelijk opererende stichting ter bevordering van sociaal-wetenschappelijke kennisontwikkeling op het gebied van sportbeleid.

 • Multiculturele Buurt

  Dit is een project van Movisie (voorheen NIZW) en het Juliana Welzijn Fonds. Het biedt informatie aan buurthuizen en dienstencentra voor de opbouw van een multiculturele samenleving. o.a. projectbank met praktijkvoorbeelden.

 • Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid - NCDD

  De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is in 2008 opgericht door organisaties uit de publieke sector om te voorkomen dat digitale informatie uit het publieke domein verloren gaat. Deelnemers: Instituut voor Beeld en Geluid, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Data Archiving and Networked Services (DANS) en een Coalitie van culturele instellingen vertegenwoordigd door het EYE Filmmuseum.

 • Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling

  Informatie van de regering over de Nederlandse strategie voor duurzame ontwikkeling naar aanleiding van het in juni 2002 in Johannesburg gehouden "World Summit on Sustainable Development" van de VN.

 • NCDO

  Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, een landelijke opererende organisatie met talrijke publicaties over mondiaal burgerschap en internationale samenwerking. Doel is om mensen, organisaties en bedrijven inzicht te geven in hun rol in de wereld. Publiceert over diverse thema’s zoals water, voedsel, groene economie

 • Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers

  De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) is de beroepsvereniging voor professionals die werken in maatschappelijke organisaties.

 • Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie (NVBT)

  Website voor beeldend therapeuten.

 • Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NiDi)

  NiDi is een onafhankelijk intituut voor wetenschappelijke studie naar de samenstelling van de populatie.
  Er zijn linken naar instituten voor demografische gegevens van over de hele wereld.

 • NICIS Institute

  Het doel van Nicis is om wetenschappelijke kennis te verbinden met steden, departementen en andere partijen. Met deze verbinding willen zij op een innovatieve manier de economische en sociale kracht van steden en stedelijke regio's vergroten.

 • Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)

  Beroepsvereniging voor dramatherapeuten in Nederland. De site is bedoeld voor (aankomend) dramatherapeuten, verwijzers en mensen die belangstelling hebben voor of op zoek zijn naar dramatherapie.

 • Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)

  De NVvMT is de beroepsvereniging van muziektherapeuten in Nederland. De site is bedoeld voor muziektherapeuten, studenten muziektherapie, verwijzers en iedereen die belangstelling heeft voor muziektherapie.

 • Open Beelden

  Open mediaplatform dat toegang biedt tot audiovisuele collecties die eenvoudig hergebruikt kunnen worden. Lees wel goed de voorwaarden waaronder!

 • Parlement en Politiek

  Deze website informeert uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel. De site is een initiatief van het Parlementair documentatiecentrum van de universiteit Leiden.

 • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

  Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Zij verricht onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd. Het PBL werkt vanuit een integrale aanpak.

 • Platform 31

  Kennisinstituut over stad en regio, met nieuws, informatie en publicaties over ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling. Sommige publicaties zijn als download verkrijgbaar. Platform 31 en de HU onderhouden gezamenlijk het Kennisdossier Schulden en Armoede.

 • Platform O (platformoverheid.nl)

  Online platform opgezet door VOM, VGS, VB en IKPOB waarop wetenschappers, experts en mensen die werkzaam zijn in het openbaar bestuur hun kennis en ervaring kunnen delen.

 • Postbus 51

  Publieksvoorlichting voor de gehele rijksoverheid.

 • Raad van de Europese Unie

  De Raad is het voornaamste besluitvormende orgaan van de Europese Unie. Zij vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. De Raad wordt voor een periode van zes maanden bij toerbeurt door de verschillende lidstaten voorgezeten.

 • Raad voor Cultuur

  Site van de Raad voor Cultuur het wettelijk adviesorgaan van de regering en de beide Kamers als het om cultuurbeleid gaat.

 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

  Site van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (voorheen Raad voor Maatschappelijke ontwikkeling RMO).
  Adviesorgaan van de Nederlandse regering dat gevraagd en ongevraagd advise uitbrengt over uiteenlopende maatschappelijke kwesties.

 • Reclassering Nederland

  Reclassering Nederland werkt met daders en verdachten waarbij het gaat om de veiligheid van de samenleving.

 • Regering.nl

  Pagina van de Nederlandse regering.

 • Register voor Vaktherapeutische Beroepen

  In het Register zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren.

 • Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming

  Deze richtlijnen zijn bedoeld om de professional te ondersteunen in het dagelijks werk. Zij bieden een overzicht van de laatste kennis: op basis van wetenschap, praktijk én cliëntvoorkeuren. Met praktische aanbevelingen en kennis binnen handbereik beslissen professional en cliënt samen over een effectieve aanpak.
  Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVMW en NVO

 • Rijksdienst voor cultureel erfgoed

  Kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap, met als doel het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen. Praktische toepasbare kennis over o.a. rijksmonumenten, de restauratie en het onderhoud daarvan, en over cultuur historische landschappen.

 • Rijksmuseum

  Pagina met de gehele collectie van het Rijksmuseum. Je kunt afbeeldingen bekijken en delen. Wanneer je je aanmeldt voor Rijksstudio kun je ook collecties maken en beeldmateriaal bewerken. Als dit voor privégebruik is, dan is dit gratis.

 • Rijksoverheid

  Informatie van de overheid voor burgers, ingedeeld naar onderwerp, ministerie en regeringsonderdelen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Rechtspraak en geschiloplossing, Straffen en maatregelen, Tbs, uitleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en AWBZ en het combineren van wonen en zorg.

 • Sabine

  De online bibliografie van stad en provincie Utrecht, met boeken, tijdschriftartikelen, periodieken, DVD’s, rapporten en scripties over bv. geschiedenis, kunst, muziek, letterkunde, sociologie, planologie, onderwijs, milieu, geografie, enz. Te gebruiken voor achtergrond informatie over de cultuurhistorie en monumenten van Utrecht.

 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet.

 • Sociale Staat van Nederland (SSN)

  Sociaal en Cultureel Planbureau
  De Sociale Staat van Nederland (SSN) biedt een systematische beschrijving en analyse van de levensomstandigheden van de Nederlandse bevolking over een periode van ongeveer tien jaar. Onderwerpen zijn: inkomen, arbeid, onderwijs, gezondheid, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, criminaliteit, wonen en woonomgeving. Ook worden gegevens gepresenteerd die betrekking hebben op de publieke opinie over politiek en overheid.

 • Sociale Vraagstukken

  Debatten en publicaties van wetenschappers en professionals over maatschappelijke kwesties. Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht is één van de initiatiefnemers.

 • Sport & Society

  Site van het landelijke expertise- en innovatienetwerk op het vlak van sport en samenleving. Door interdisciplinaire samenwerking te bevorderen wil Sport & Society bruggen slaan tussen theorie en praktijk en nieuwe wetenschappelijke inzichten ontwikkelen die weer in de praktijk toegpast kunnen worden.

 • Stedelijk Museum

  Website van het Stedelijk Museum voor moderne en hedendaagse kunst in Amsterdam. Naast informatie over tentoonstellingen is er ook een overzicht van de collectie. Let op! Je mag deze beelden niet zonder toestemming van het Museum verspreiden of bewerken. Onder ‘Educatie’ vind je het project ‘Onvergetelijk Stedelijk’ dat mensen met Alzheimer en hun begeleiders een bezoek op maat aanbiedt.

 • Stedelijke vernieuwing startpagina

  Startpagina voor alles op het gebied van stedelijke vernieuwing, sociale veiligheid en stadsproblematiek. De sites Grotestedenbeleid en Kenniscentrum Grote Steden zijn hieronder te vinden en dus niet langer apart in dit overzicht opgenomen.

 • Stichting Muziektherapie (SMT)

  Informatie over muziektherapie.

 • StimulanSZ en Servicepunt Welzijnsinformatie

  StimulanSZ is een landelijk kennis- en servicecentrum dat gemeenten helpt bij de ontwikkeling en uitvoering van het gemeentelijke sociale zekerheidsbeleid.
  Sinds oktober 2010 is ook het Servicepunt Welzijnsinformatie hier ondergebracht.

 • Submarine Channel

  Engelstalige site. Submarine Channel heeft als doel om interactieve multimedia te promoten. Het is een distributie en productie platform voor filmmakers en multimediaontwerpers die de mogelijkheden van internet willen onderzoeken.

 • Thuis op straat

  Organisatie die de leefbaarheid in wijken wil bevorderen door onder andere activiteiten te organiseren voor en door bewoners, kinderen en jongeren, en door samen te werken met politie, opbouwwerk, middenstand, enz.

 • TKM

  Archief Tijdschrift over kindermishandeling.

 • Trimbos Instituut

  Onafhankelijk landelijk kenniscentrum ter bevordering van de geestelijke gezondheid.

 • Vakblad Binnenlands Bestuur

  Op deze site (van Kluwer Uitgevers) vind je informatie aan de hand van thema's als de openbare ruimte, milieu, budgettering, welzijn.

 • Veiligheidshuizen

  Samenwerkingsverband van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Veiligheid begint bij Voorkomen. In een Veiligheidshuis werken verschillende (welzijns)instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.

 • Vereniging GGZ Nederland

  Sommige onderdelen van deze site zijn alleen toegankelijk voor leden. Wel toegankelijk zijn o.a. een overzicht met links en een opzoekmachine voor in de GGZ gebruikte afkortingen.

 • Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Deze vereniging heeft een informatieve site over verschillende beleidsterreinen. Zij behartigt de belangen van lokale bestuurders.

 • Verwey-Jonker Instituut

  Het Verwey-Jonker Instituut verricht onderzoek op verschillende terreinen, onder andere op het terrein van de gezondheidszorg, sociale zekerheid, sociale activering, volkshuisvesting, justitie, welzijnswerk en sociale en bestuurlijke vernieuwing.

 • Vilans

  Organisatie die zich bezighoudt met verbeteringen op het terrein van de langdurende zorg w.o. domotica, kleinschalige zorg e.d.

 • Vitaal Platteland

  Deze site is opgezet om de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren. Rijk, provincies, gemeenten en andere betrokkenen werken samen om alle beoogde verbeteringen in één keer aan te pakken.

 • Volksverhalen almanak

  In de Volksverhalen almanak kun je allerlei verhalen terugvinden. Van sprookjes tot mythologische of religieuze verhalen. Ook hebben ze een tabblad over wereldfeesten.

 • Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)

  Het doel van de WRR is de regering te adviseren over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Site bevat rapporten en verkenningen. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

 • Wetten van de Overheid

  Speciaal onderdeel van overheid.nl waar alle wetten van de overheid te vinden zijn.

 • Wijkalliantie

  Organisatie die zich richt op leefbaarheid en interculturaliteit in Nederland.

 • Woord

  Woord is een site met verhalende radioprogramma's en geluidsfragmenten rondom heel veel verschillende thema's zoals heimwee, slaapliedjes, buren, WOII etc. De site is een initiatief van NPO, Beeld en Geluid en de VPRO.

 • Youth in Action

  Subsidie en ondersteuning aan Europese projecten voor jongeren, o.a. in samenwerking met het Nederlands Jeugd Instituut.