Websites

Een selectie van de belangrijkste websites voor dit vakgebied.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • Autoriteit Consument en Markt (ACM)

  De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk maakt voor consumenten en bedrijven.

 • Autoriteit Persoonsgegevens

  De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen CBP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving

 • Bureau Financieel Toezicht

  Het BFT houdt financieel toezicht op circa 1400 notarissen en 350 gerechtsdeurwaarders. Het BFT is ook belast met het toezicht op de naleving van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet Mot).

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Rapporten met statistieken en uitleg over maatschappelijke en economische onderwerpen. Zie bijv. onder thema Veiligheid en recht: Veiligheidsmonitor, een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Of ga direct naar de cijfers in Statline

 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  Hét centrum voor private en publieke partners op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. Zij bevordert, ondersteunt en stimuleert publiek-private en publiek-publieke samenwerkingsprojecten en het zorgt voor het overdragen van informatie, kennis en ervaring naar actoren in het veld. Platform Secondant, voorheen tijdschrift Secondant, is te vinden op: http://www.ccv-secondant.nl/.

 • College bescherming persoonsgegevens (CBP)

  Het CBP houdt toezicht op de naleving en toepassing van wetten die het gebruik van persoonsgegevens regelen en heeft verder een aantal andere taken zoals advisering, voorlichting en deelname aan Europese en internationale werkgroepen. Op deze site o.a. nieuwsberichten en themadossiers.

 • College voor Rechten van de mens

  Informatie over mensenrechten en kennisbank met informatie die o.a. gebruikt wordt om rapportages te maken over mensenrechtenkwesties in Nederland. Het College gelijke behandling is opgegaan in deze organisatie.
  Met de Kennisbank van het college.

 • De Eerste Kamer der Staten-Generaal

  Website met werkwijze, actualiteiten, kamerstukken en wetsvoorstellen.

 • De Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Website met werkwijze, actualiteiten, kamerstukken en wetsvoorstellen.

 • Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Deze dienst voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Zie thema’s, cijfers en publicaties en informatie over samenwerken in de keten.

 • Europees e-justitieportaal

  Dit portaal wordt onderhouden door de Europese Commissie en de EU-lidstaten. Er is informatie te vinden over het recht en de rechtspraak van alle EU-lidstaten, in alle talen die in de EU gesproken worden. Zo vind je hier de Europese gerechtelijke atlas op het gebied van burgerlijke zaken

 • Europees Hof voor de rechten van de mens

  De site bevat o.a. uitspraken, statistieken en rapporten van dit gerechtshof, evenals de officiële regelgeving waaronder het verdrag.

 • Europese Commissie

  Site van het uitvoerend orgaan van de Europese Unie. Hier kun je terecht met vragen over (het beleid van) de Europese Unie en voor actuele nieuwsberichten over allerlei EU onderwerpen. De informatie is verdeeld over twee tabs, die je bovenin vindt: ‘Commissarissen en prioriteiten’ en ‘Beleid, informatie en diensten’.

 • Europese Unie-portaalsite

  Deze site maakt het mogelijk de actualiteit in de Europese Unie te volgen en basisinformatie te verkrijgen over de Europese integratie. Voor informatie over EVRM, zie Beleidsterreinen, Mensenrechten.

 • Expertisecentrum Europees Recht (ECER)

  ECER staat voor ‘Expertisecentrum Europees Recht’ en is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Belangstellenden van buiten de ministeries kunnen het grootste gedeelte van de website raadplegen. Zie bijvoorbeeld de lijsten van EU-begrippen en afkortingen onder ‘EU-essentieel’.

 • Hof van Justitie

  Het Hof van Justitie houdt toezicht op de naleving van de EU-wetgeving.

 • IMPACT Europe

  Dit is een tool waarmee professionals interventies tegen radicalisering kunnen evalueren. De tool is ontwikkeld in samenwerking met het HU-lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. De site biedt o.a. een interventie databank en lessons learned. Bekijk ook de quick guide van de toolkit.

 • Internationaal Strafhof

  Het International Criminal Court (ICC) te Den Haag is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

 • Kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)

  (voorheen WMO-werkplaats)
  De Werkplaatsen Sociaal Domein zijn regionale kennisinfrastructuren. Zij werken aan de kwaliteit van zorg en dienstverlening in een regio. Thema’s zijn o.a.: interdisciplinaire samenwerking in wijkteams, burgerinitiatieven en strategisch sociaal beleid en bestuur. Gemeenten spelen hier een actieve rol in. De Werkplaatsen doen onderzoek, werken aan 'kennis op maat' en verzorgen scholing en coaching. De Utrechtse Werkplaats Sociaal Domein Utrecht heet kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS). Dit platform is een voortzetting van de Wmo-werkplaats Utrecht.

 • Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBVG)

  Deze site biedt informatie aan over de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), aanverwante organisaties en over de gerechtsdeurwaarders en hun vakgebied. Ook de (Europese) gerechtsdeurwaarderswetgeving is hier te vinden.

 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

  Gericht op het werk en de belangen van (kandidaat-)notarissen, daarnaast ook informatie over andere beroepen bij notariskantoren, zoals de notarisklerk.

 • Ministerie van SOZAWE

  Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Haar taak is het stimuleren van werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid.
  Zie ook de websites van de Diensten en instellingen van dit Ministerie, zoals het Agentschap SZW (subsidies ESF), de Inspectie SZW (arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid) en het gemeenteloket (ondersteuning lokale uitvoering werk en inkomen).

 • Ministerie Veiligheid en Justitie

  Het ministerie bestaat uit verschillende onderdelen (diensten en instellingen), die elk hun eigen taken hebben. Tip: zie het magazine Djizien.nl voor ontwikkelingen en cijfers van het DJI.

 • MOVISIE

  MOVISIE is een landelijk kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Bij hun onderzoek en advies staan de kracht en de onderlinge verbinding van burgers centraal. Thema’s: Leefbaarheid; Diversiteit en participatie; Kwetsbare groepen; Huiselijk en seksueel geweld; Vrijwillige inzet en mantelzorg; Mens en organisatie. Zie ook hun relatiekrant Movisies .

 • Mr.

  Dit is een platform voor juristen en rechtenstudenten. Met berichten en commentaren over actuele zaken in de juridische wereld en vacatures. Op deze site vind je ook het magazine Mr.

 • Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

  De onafhankelijke positie van de organisatie is wettelijk verankerd. Op deze site vind je, behalve rapportages, veel andere informatie zoals wet- en regelgeving, rechtspraak en onderwerpen als loverboys en hulpverlening aan slachtoffers.

 • Nationale ombudsman

  Met nieuws over klachten van burgers en dossiers over onderzoek 'uit eigen beweging'.

 • NIBUD

  Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) informeert en adviseert over geldzaken van consumenten.

 • NVVK

  Branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren: gemeentes, financiële dienstverleners en andere organisaties delen kennis en ontwikkelen beleid.

 • Ondernemersplein.nl

  Nieuwe omschrijving: Informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KVK, Belastingdienst, RVO.nl, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.

 • Openbaar Ministerie

  Algemene informatie over het OM. Ook geeft het toegang tot persberichten, rapporten, richtlijnen, diverse dossiers over actuele onderwerpen en strafzaken. Het OM geeft het relatiemagazine 'Opportuun' uit.

 • Parlement en Politiek

  Deze website informeert uitgebreid over de landelijke politiek en de werkwijze en achtergronden van het politiek bedrijf. De nadruk ligt op feitelijke informatie (zowel actueel als historisch) over personen, kabinetten, ministers en het staatsbestel. De site is een initiatief van het Parlementair documentatiecentrum van de universiteit Leiden.

 • Platform 31

  Kennisinstituut over stad en regio, met nieuws, informatie en publicaties over ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling. Sommige publicaties zijn als download verkrijgbaar. Platform 31 en de HU onderhouden gezamenlijk het Kennisdossier Schulden en Armoede.

 • Raad van de Europese Unie

  De Raad is het voornaamste besluitvormende orgaan van de Europese Unie. Zij vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten. De Raad wordt voor een periode van zes maanden bij toerbeurt door de verschillende lidstaten voorgezeten.

 • Raad voor Rechtsbijstand

  Informatie over gesubsidieerde dienstverlening, die door het Juridisch Loket, mediators en advocaten verleend wordt.

 • Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ)

  Als onafhankelijk adviserend en toetsend orgaan ondersteunt de Raad de overheid in zijn verantwoordelijkheid voor de zorg voor justitiabelen en jeugdigen. Op deze site o.a. online adviezen.

 • Rechtspraak.nl

  De officiële site van de rechtbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hoge Raad en Raad voor de rechtspraak.

 • Rijksoverheid

  Informatie van de overheid voor burgers, ingedeeld naar onderwerp, ministerie en regeringsonderdelen. Voorbeelden van onderwerpen zijn: Rechtspraak en geschiloplossing, Straffen en maatregelen, Tbs, uitleg over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en AWBZ en het combineren van wonen en zorg.

 • Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een wetenschappelijk instituut dat zelfstandig onderzoek doet. Op basis van dit onderzoek brengt het, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. De adviezen worden gepubliceerd in boekvorm en zijn gratis beschikbaar op internet.

 • Sociale Vraagstukken

  Debatten en publicaties van wetenschappers en professionals over maatschappelijke kwesties. Het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht is één van de initiatiefnemers.

 • United Nations Human Rights

  Voor de Universele Verklaring van de rechten van de mens (NL). Zie link in rechtermenu ‘Universal Declaration of Human Rights’.

 • Verwey-Jonker Instituut

  Het Verwey-Jonker Instituut verricht onderzoek op verschillende terreinen, onder andere op het terrein van de gezondheidszorg, sociale zekerheid, sociale activering, volkshuisvesting, justitie, welzijnswerk en sociale en bestuurlijke vernieuwing.

 • VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten

  Site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Informatie en ontwikkelingen betreffende alle mogelijke onderwerpen waar lokale overheden mee te maken hebben.

 • Werk nl

  Website van het UWV met arbeidsmarktinformatie, zoals landelijke arbeidsmarktprognoses en sectorbeschrijvingen, regionale basissets met cijfers over vacatures en werkzoekenden per maand, plus thematische informatie over jeugd of ouderen.

 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

  Het bureau WSNP voert namens de Raden voor Rechtsbijstand een aantal wettelijke taken uit in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Veel praktische informatie, ook voor beroepsmatig betrokkenen.

 • Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR)

  Het doel van de WRR is de regering te adviseren over toekomstige ontwikkelingen die van groot maatschappelijk belang zijn. Site bevat rapporten en verkenningen. De adviezen van de WRR zijn sector- en departementoverstijgend en multidisciplinair. Ze gaan over de richting van het overheidsbeleid voor de langere termijn.

 • WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum)

  Het WODC is een wetenschappelijk onderzoeks- en kenniscentrum op het gebied van Justitie en Veiligheid. Je vind hier veel onderzoeksrapporten, kijk bijvoorbeeld bij Onderwerpen of bij Trefwoord ABC.