Websites

Websites voor Voortgezet Onderwijs.

 • Doorzoekbaar met HUGO
 • Toegankelijk binnen de HU
 • Thuis toegankelijk met HU inlog
 • 4W Weten wat werk en waarom

  4W is het wetenschappelijke tijdschrift over de opbrengsten en de werking van ICT in het onderwijs. 4W verschijnt elk kwartaal en biedt een actueel overzicht van onderzoek naar de inzet van ICT bij leren, organiseren en professionaliseren. Het digitale archief van 4W is aangesloten op de Kennisportal Onderwijs. 4W is een uitgave van Kennisnet, de publieke ict-partner voor het onderwijs.

 • BVEkennis

  Bvekennis.nl bevat ongeveer 7000 onderzoeksrapporten en andere publicaties over de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE). Bvekennis.nl is een initiatief van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO). De publicaties in deze databank dateren van 2005 en later.

 • Canon beroepsonderwijs

  In de Canon beroepsonderwijs wordt in thematische dossiers kennis aangeboden over het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De dossiers bevatten verwijzingen naar relevante wetenschappelijke publicaties. Canonberoepsonderwijs is een database van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO).

 • CBS in de klas

  Voor de vakken aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en wiskunde in het voortgezet onderwijs en voor rekenen en informatieverwerking in het basisonderwijs stelt het CBS speciaal CBS-materiaal beschikbaar dat direct bruikbaar is in de klas en dat past in het lesprogramma.

 • CED Groep

  De databank van de CED-groep bevat de Nederlandstalige onderzoeksrapporten en samenvattingen van het onderwijsonderzoek dat de CED-groep uitvoert. De CED-Groep doet onderzoek voor scholen, gemeenten en de overheid.

 • Kennislink

  Populair-wetenschappelijke website van de Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie voor het Nederlandse taalgebied. Bevat ook vakoverstijgende dossiers.

 • Kennisnet

  Kennisnet is de publieke organisatie voor onderwijs en ICT. Je vindt hier thema’s, diensten en publicaties over huidige stand van zaken én nieuwe trends en inzichten.

 • Leesmonitor

  De databank Leesmonitor geeft bondige, toegankelijke omschrijvingen van wetenschappelijke onderzoekspublicaties over lezen, leesbevordering en literatuureducatie. De Leesmonitor is een initiatief van Stichting Lezen, het kennis- en expertisecentrum voor leesbevordering en literatuureducatie.

 • Leraar 24 Kennis

  Leraar24 is een platform voor leerkrachten uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In de kennisdossiers op Leraar24 staan samenvattingen van de wetenschappelijke inzichten over een thema. Deze gaan vergezeld van adviezen en handreikingen voor de onderwijspraktijk.
  Leraar24 is een samenwerking tussen Kennisnet, Onderwijscoöperatie en NRO.

 • Leraar24.nl

  Platform voor de professionele ontwikkeling van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het biedt video’s en artikelen die zijn gebaseerd op kennis en ervaring uit de praktijk en kennis uit wetenschappelijk onderzoek.

 • Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi)

  De databank van het NJI bevat informatie over onderzoek, instrumenten en na- en bijscholing op het gebied van opvoeding en onderwijs. In de databank zijn ook de interventies te vinden die een onafhankelijke commissie heeft erkend als goed onderbouwd of effectief.
  Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken.

 • NRO Kennisbank

  De NRO-kennisbank bevat samenvattingen van alle lopende en afgeronde onderzoeksprojecten die door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek zijn gefinancierd. In deze databank worden ook de samenvattingen opgenomen van alle onderwijsonderzoeksprojecten die met subsidie van NWO zijn uitgevoerd (sinds 2006). De samenvattingen gaan vergezeld van verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties, artikelen in vakbladen, relevante websites en eventuele producten die binnen het onderzoeksproject zijn ontwikkeld.

 • Onderwijs Bewijs

  Op de website van het programma Onderwijsbewijs staan de samenvattingen van onderzoeksprojecten naar onderwijsinterventies. Het programma Onderwijs Bewijs van het ministerie van OCW onderzoekt de effectiviteit van onderwijsvernieuwing. De samenvattingen van de afgeronde projecten uit Onderwijs Bewijs zijn ook opgenomen in de NRO Kennisbank.

 • Onderwijsdatabank.nl

  De Onderwijsdatabank bevat boeken, tijdschriftartikelen, leermiddelen, audiovisuele media en andere educatieve bronnen. De databank wordt beheerd door Edventure, de branchevereniging voor onderwijsadviesbureaus. Onderdeel van de Onderwijsdatabank is het Onderwijstijdschriftenplein, hier vind je inhoudsopgaven van actuele onderwijstijdschriften. Veel van deze tijdschriften zijn aanwezig in de HU-Bibliotheek.

 • School aan Zet

  De portal School aan zet biedt kennis uit drie databanken. Zij wordt gevuld door Kennisportal Onderwijs. Ook vind je er uitstekende kwaliteitskaarten als je kijkt bij ‘thematische inhoud’.
  De website wordt niet meer aangevuld, maar blijft wel online (2017).

 • Taalunieversum (ook NT2)

  De databank Het Taalonderwijs Nederlands Onderzocht (HTNO) bevat samenvattingen van onderzoekspublicaties van 1969 tot nu naar taal in het basisonderwijs, naar Nederlands in het voortgezet onderwijs, en naar NT2 in het volwassenenonderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, Vlaanderen of Suriname. HTNO is een databank van de Nederlandse Taalunie, een beleidsorganisatie van Nederland, Vlaanderen en Suriname voor de Nederlandse taal.

 • Wij-leren.nl: leren in samenhang

  Wij leren.nl biedt een onderwijskundige databank met samenvattingen van onderzoek, nieuwsberichten, verdiepende artikelen en opiniebijdragen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten